☆ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ BCG

☆ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ BCG

💠 วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ เป็น

ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าไหมทอมือบ้านตาหยวก การทำแผนธุรกิจ และการสร้างแบรนเนอร์สินค้าของชุมชน ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้ความสำคัญของการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดในกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุนชนที่มีความโดดเด่น และมีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีอาจารย์ ดร. สุภาพร ชื่นชม หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน คณะวิทยากรประกอบด้วย

๑) อาจารย์ ศลิษา เจริญสุข

๒) นาย ธราวุธ บุญน้อม

๓) อาจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชม

๔) อาจารย์ ดร.นราศักดิ์ ศรียศ

๕) อาจารย์ ดร.สาวิตรี ประภาการ

๖) อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ ประภาการ

ในการนี้นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  ๒๖  คน ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก จำนวน ๒๐ คน คณะวิทยากร ๖ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

(Visited 18 times, 1 visits today)