☆ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อ.สุวรรณภูมิ

☆ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .สุวรรณภูมิ

💠 วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ และประกาศเชิดชูเกียรติพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรมในระดับพื้นที่ประสบความสำเร็จ เป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องชื่นชมผลงานความสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่ อำเภอสุวรรณภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

  • ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรรภูมิ โดยนายณฐนนท์ สิงห์ดงเมือง กำนันตำบลจำปาขัน เข้ารับโล่รางวัล
  • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับดี ระดับจังหวัด บ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ เข้ารับโล่รางวัล
  • กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ โดยนายประมวล มาหินกอง ประธานกลุ่มฯเข้ารับโล่รางวัล
  • ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.หญิง) ระดับดีเด่น ระดับจังหวัด โดยนางมาลิน ร่านบ้านแพ้ว ผู้นำ อช.ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ เข้ารับโล่รางวัล
  • ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.ชาย) ระดับดี จังหวัด โดยนายศราวุธ สอยนอ ผู้นำก อช.ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ
  • พัฒนาการอำเภอระดับดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ
  • พัฒนากรขวัญใจชุมชนระดับดี ระดับจังหวัด โดยนางสุมาลี ทองหนา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ

ชุมชนชำนาญงาน

ประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

  • สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุวรรณภูมิ  ระดับดี โดยนายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ
  • คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสระคู ระดับดี โดยนางทับทิม ศฤงคาร คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสระคู

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 ในการนี้ นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ได้แสดงความยินดีและชื่นชมกับผลสำเร็จของชุมชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ที่เข้ารับโล่ห์รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้ด้วย และนี่จะเป็นขวัญกำลังใจที่จะหล่อเลี้ยงพลังใจของคนทำงานพัฒนาชุมชน ให้สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ต่อไป

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

(Visited 25 times, 1 visits today)