☆พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

☆พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

☆☆วันพุธ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางสุมาลี ทองหนา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลทุ่งศรีเมือง ใส่ใจ และตระหนัก และให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ในชุมชน โดยมี นายอำนวยโชค มาหินกอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร นางพูลศรี อบภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง นายทองลี มีหินกอง กำนันตำบลทุ่งศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา นักเรียน   ผู้นำชุมชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน และประชาชนบ้านหนองหูลิง  หมู่ที่ ๕  ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๕๐คน

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 6 times, 1 visits today)