☆พช.สุวรรณภูมิ ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

☆พช.สุวรรณภูมิ ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

☆☆วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๙ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามแผนงาน ประกอบด้วย

๑.การดำเนินงานการบันทึกข้อมูลจปฐ.และการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.แจ้งข้อราชการ การดำเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน/จังหวัด มอบหมายให้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอ

๓.การขับเคลื่อน โครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ฯ

๔.การติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๕.การเตรียมความพร้อมโครงการเปิดศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖.การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ

๗.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ อาคารหอประชุมแผ่นดินทอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 10 times, 1 visits today)