☆พช.สุวรรณภูมิ ประชุมกลุ่มทอผ้าไหม

☆พช.สุวรรณภูมิ ประชุมกลุ่มทอผ้าไหม

☆☆วันพุธ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙๐น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ประชุมกลุ่มทอผ้าไหม เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้

๑.การรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ และในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ ออกมารับสมัครนอกสถานที่ มีผู้สมัคร จำนวน ๓๕ ราย จำนวนผ้า ๖๐ ผืน

๒.การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ การสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนมี ๒ กิจกรรมคือ -จัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

-จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมภายในศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตาหยวก โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอมอบหมายภารกิจให้แต่ละกลุ่มดำเนินการตามแผนงานที่มอบหมายและจะได้มีการนัดประชุมเป็นระยะ

๓.การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เพื่อต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือกลุ่มทอผ้าไหม ทั้ง ๕ หมู่บ้านร่วมจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม   จึงขอให้ทุกกลุ่มมาพร้อมเพรียงกันในเวลา ๐๖.๐๐ น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 4 times, 1 visits today)