💠กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

 

💠วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ  มอบหมาย นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหินกอง พร้อมกันนี้นายไพบูลย์ พันธุ์หนองหว้า นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง นายโกต๋อง ศักดิ์แสง กำนันตำบลหินกอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

💠ในการนี้ นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมาย นายยืนยง ขาวงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสุมาลี ทองหนา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงห่วงใย ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และพระราชปณิธานแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างความมั่นคงและวัฒนาสถาพรให้กับประเทศ ตามพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

💠โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณตลาดบ้านสองชั้น และกำจัดผักตบชวาบริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านสองชั้น อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#SDGforAll@Kmi

(Visited 49 times, 1 visits today)