💠รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามงาน ศจพ.อ.

💠วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายภัคพล พลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ติดตามและตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด (ศจพ.จ.) เพื่อขับเคลื่อนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด (ศจพ.จ.)ในระดับอำเภอและระดับต่างๆ รวมทั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการฯ(คจพ.จ.)ทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะ เสนอแนะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประสานการปฏิบัติของส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามแนวทาง ศจพ.และศจพ.จ.ร้อยเอ็ดกำหนดและรายงานปัญหาขัดข้อง อุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้ ศพจ.ทราบหรือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยอำเภอสุวรรณภูมิ สรุปแผนการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ดังนี้

– จำนวนครัวเรือนที่มีสภาพปัญหา ทั้งหมด ๔๑๑ ครัวเรือน

– จำนวนคนที่มีสภาพปัญหา ทั้งหมด ๑,๖๔๕  คน

จำแนกรายมิติได้  ดังนี้

๑. มิติสุขภาพ จำนวน ๙๐ ครัวเรือน  ๒๙๘ คน จำแนกเป็น

o สงเคราะห์ จำนวน ๖ ครัวเรือน ๗ คน

o พัฒนาได้ จำนวน  ๘๔ ครัวเรือน ๒๙๑ คน

๒. มิติความเป็นอยู่ จำนวน ๙๐ ครัวเรือน  ๒๙๘ คน จำแนกเป็น

o สงเคราะห์ จำนวน ๓ ครัวเรือน ๕ คน

o พัฒนาได้ จำนวน ๕๗  ครัวเรือน ๒๐๙ คน

๓. มิติการศึกษา จำนวน ๙๐ ครัวเรือน ๒๙๘ คน จำแนกเป็น

o สงเคราะห์ จำนวน ๑๒ ครัวเรือน ๑๒ คน

o พัฒนาได้ จำนวน ๘๓ ครัวเรือน ๘๓ คน

๔. มิติรายได้ จำนวน ๙๐ ครัวเรือน ๒๙๘คน จำแนกเป็น

o สงเคราะห์ จำนวน ๑๔ ครัวเรือน  ๓๓ คน

o พัฒนาได้ จำนวน ๑๙๒  ครัวเรือน ๘๓๑ คน

๕. มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ – ไม่มี

๖. มิติอื่น ๆ – ไม่มี

อำเภอสุวรรณภูมิ โดยนายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) พร้อมส่วนราชการอำเภอสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น ๒ หลังใหม่

ในการนี้นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมส่วนราชการ นำคณะลง

พื้นที่ยังครัวเรือนของนางบัวเลียน มุมกลาง บ้านเลขที่  ๒๘๒  หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งศรีเมือง และครัวเรือนของนายสุข นามวงค์ บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งศรีเมือง

โดยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจัง หวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#SDGforAll@Kmi

(Visited 24 times, 1 visits today)