💠พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลจำปาขัน จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

💠วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายนางสาวอำพร ผลอ้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายยืนยง ขาวงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสุมาลี ทองหนา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วย นายณฐนนท์ สิงห์ดงเมือง กำนันตำบลจำปาขัน จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณที่สาธารณะและบริเวณวัดบ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ต้นพยุง ต้นยางนา จำนวน ๓๐๐ ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๐ คน ประกอบผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน ผู้แทนผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในตำบลจำปาขัน โดยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจัง หวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#SDGforAll@Kmi

(Visited 14 times, 1 visits today)