💠พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

💠💠วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโชคชัย วัฒนกูล​ นายอำเภอสุวรรณภูมิ  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​  ระดับอำเภอ​ ในการนี้นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ  ร่วมประชุม​ โดย​ มีข้อราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๒ เรื่อง

​ ๑)การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ มี ๑๕ ตำบล ๑ เทศบาล เป้าหมายในการบันทึก ๒๖,๑๔๕ ครัวเรือน บันทึกแล้ว ๑๗,๑๒๖ ครัวเรือน อยู่ในระหว่างการบันทึก ๙,๐๑๙ ครัวเรือน

๒.)การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอสุวรรณภูมิ มีจำนวน ๙๔ หมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดกรณีความเสียหายขึ้น โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ ระเบียบของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มีแนวทางการดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กรณีหมู่บ้านใดเกิดปัญหาในการบริหารจัดการโครงการฯ ให้แจ้งพัฒนากรประจำตำบล เพื่อจะได้ร่วมกันหาทางออกต่อไป

โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll

#SDGforAll@Kmi

 

(Visited 11 times, 1 visits today)