💠พช.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

💠วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๙ น. พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมคณะ เยี่ยมชม พื้นที่ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แปลงโคก หนอง นา นายอภิศักดิ์  สุรพินิจ กำนันตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายอภิศักดิ์  สุรพินิจ กำนันตำบลสระคู และนางไพรวัลย์ สุรพินิจ นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายเมล็ดพันธ์ ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ดังนี้

-หลังจากที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้นำเมล็ดพันธุ์มาเพราะกล้าและทำการปลูกที่สวนแปลงบริเวณโคก หนอง นา ในพื้นที่ ๓ ไร่ พืชที่ทำการเพราะปลูกประกอบด้วย

-พริก ซึ่งปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วและมีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพริกสดวันละ ๓๐๐ บาท

-ฟักทองซึ่งปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วและมีรายได้จากการจำหน่ายผลฟักทอง เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

-มะเขือ โหรพา กระเพา มะระ น้ำเต้าเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ทำปุ๋ยน้ำหมัก ใช้เองโดยไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย และส่งผลดีต่อการเก็บรักษาและอนุรักษ์สายพันธุ์พืช

-การใช้พืชคลุมดินและพืชพี่เลี้ยง ได้แก่ต้นกล้วยประกอบด้วยกล้วยน้ำหว้าซึ่งทำให้เกิดรายได้ จากการจำหน่าย ใบ ปลีกล้วย หน่อกล้วย และผลซึ่งจำหน่ายได้ทั้งดิบและสุกตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีรายได้ เฉลี่ยเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

-ตะไคร้ ปลูกบริเวณริมบ่อและคลองไส้ไก่ กันการพังทลายของหน้าดิน และยังสามารถจำหน่ายได้ทุกวันโดยมีรายได้จากการจำหน่ายตะไคร้กอละ ๕๐ บาท วันละ ๓๐๐ บาท ฯลฯ

-ในบ่อและคลองไส้ไก่ได้ปล่อยปลาจำพวกปลากินพืชได้แก่ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น โดยใช้แหนแดงเป็นอาหาร

            นอกจากนี้ยังได้ปลูกป่า ๕ ระดับ ไม้ ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง ในบริเวณแปลงโคก หนอง นา ในการปลูกพืช ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงให้หลัก “ไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง” ไม้ ๓ อย่าง ได้แก่
๑. ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สะเดา ไผ่ แคนา ยางนา มะค่า ตะเคียน
๒. ไม้กินได้ เช่น มะม่วง ฝรั่ง กล้วย ผักกินใบต่างๆ
๓. ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่าย เช่น ไม้สัก พยุง เป็นต้น

ส่วนประโยชน์ ๔ อย่าง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับลูก หลาน คือ
๑. ไม้ใช้สอย นำมาสร้างบ้าน ทำเล้าเป็ด เล้าไก่ ฟืน
๒. ไม้กินได้ นำมาเป็นอาหารและยาสมุนไพร
๓. ไม้เศรษฐกิจ นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และ
๔. ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งการปลูกพืชที่หลากหลาย จะสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้กับพื้นที่

-การแบ่งบันและขยายผลเมล็ดพันธุ์ ได้ทำการคัดเลือกเมล็ดที่มีความสมบูรณ์ไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่ต้องการและนำไปขยายผลต่อ

ในการนี้ นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ได้มอบเมล็ดพันธ์จากการขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทานแด่พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรและเป็นการขยายผลต่อ และพร้อมให้การสนับสนุนและขยายผลต่อให้เกิดความยั่งยืนในอำเภอสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้อภิศักดิ์  สุรพินิจ กำนันตำบลสระคู และนางไพรวัลย์ สุรพินิจ ได้มอบผลผลิตที่เกิดจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงหลวงรัชกาลที่ ๙ แด่พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

โดยในการมาตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงานและเกิดพลังใจในการที่จะขยายผลในการแบ่งบันเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ทุกคนที่มีความสนใจ

ในกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจัง หวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#SDGforAll@Kmi

(Visited 72 times, 1 visits today)