💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมและเก็บข้อมูลงานศิลปิน/ช่างทอผ้า ที่สามารถทอลายสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิถีชีวิต อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๕ (หมื่นกุลา) โดยมีนางสำเนียง พูลสระคู  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๕  นางเอียบ นาคกระแส  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๐ นางดาวลอย จันทรวงษา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๓ ได้นำผ้าไหมมัดหมี่ มาแสดงโดยเฉพาะ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา และยังนำผ้ามัดหมี่ลายสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตมาจัดแสดงพร้อมเก็บข้อมูลศิลปิน/ช่างทอผ้า ที่สามารถทอลายสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิถีชีวิต จำนวน ๙ ผืน เจ้าของผ้าลายสร้างสรรค์ประกอบด้วย นางจันทร์ฉาย แพงภูงา นางบุญชัย สายไทย และนางดาวลอย จันทรวงษา

โดยท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำเรื่องข้อสั่งการให้รายงานข้อมูล โดยสรุปแล้วต้องมีรายงานข้อมูล รวม ๓ เรื่อง คือ

๑. ข้อมูลศิลปิน/ช่างทอผ้า ที่สามารถ ทอลายสร้างสรรค์ได้

๒.ข้อมูลดอกไม้ประจำจังหวัด/สามารถ นำมาทำเป็นสีย้อมผ้าได้หรือไม่

๓.ข้อมูลดอกไม้ ต้นไม้ ที่สามารถนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าได้

โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ เก็บ รวบรวมข้อมูล ส่งให้จังหวัดเพื่อจังหวัดจะได้รายงานต่อไป

ในการนี้ นางราณี วงค์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณ และนายสาทิศ ไชยสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับ

💠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good:  องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#SDGforAll

(Visited 32 times, 1 visits today)