💠พช.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองสุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล เเละขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

💠วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๙ น. นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเเละรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เเละขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอสุวรรณภูมิ 💠ในการนี้นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายนางสาวอำพร ผลอ้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมรดน้ำพอพรพ่อเมืองสุวรรณภูมิ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานโดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll
#SDGforAll

(Visited 1 times, 1 visits today)