💠 💠 @พช.อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการงานพัฒนาชุมชน จปฐ./ การแก้จน

💠วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายทีมพี่เลี้ยง นางสุกัญญา  อินทรีย์ ปลัดอำเภอฯ  นางบวร  ฟองมนต์ เกษตรตำบล  นางสุมาลี  ทองหนา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล อสม.  พร้อมด้วย นายสมชาย  สีเหลือง นายกเทศบาล และทีมบริหาร  นายณฐนนท์  สิงห์ดงเมือง กำนันฯ  ผญบ   ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  การแก้จนแบบบูรณาการ การบันทึกข้อมูล TPMAP  MPI  THAIQM ที่ศาลาวัดบ้านโพนทัน หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมจันทสารเจ้าอาวาสวัดบ้านโพนทัน พระครูอุดมจันทสาร สีเหลือง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

💠ในการนี้นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ แจ้งในที่ประชุมว่าอำเภอสุวรรณภูมิ มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากฐานข้อมูลในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๖ ครัวเรือน จำนวนคนจน ๑,๖๑๐ คน โดยทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหา และบันทึกในระบบ TP MAP เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการในการแก้ปัญหาทุกภาคส่วน

💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 4 times, 1 visits today)