💠 💠 @พช.อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.) ผ่านระบบ Application Zoom

💠วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายนายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอาวุโสพร้อมทีมปฏิบัติการแก้จนระดับตำบล และทีมพี่เลี้ยง ร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Application Zoom จากศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ชั้น ๒ อาคารใหม่
💠ในการนี้นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ แจ้งในที่ประชุมว่าอำเภอสุวรรณภูมิ มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากฐานข้อมูลในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๖ ครัวเรือน จำนวนคนจน ๑,๖๑๐ คน โดยทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหา และบันทึกในระบบ TP MAP แล้วจำนวน ๓๙๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๙
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 10 times, 1 visits today)