ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กำหนดสอบผู้ได้เลขประจำตัวสอบ 63010001-63010030 (ภาคเช้า) และ 63010031-63010060 (ภาคบ่าย) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กำหนดสอบผู้ได้ลำดับเลขประจำตัวสอบ 63010061-63010090 (ภาคเช้า) และ 63010091-63010117 (ภาคบ่าย) โดยให้ผู้สอบภาคเช้าเข้ารายงานตัวภายในเวลา 07.30-08.30 น. และภาคบ่ายเข้ารายงานตัวเวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมแผ่นดินทอง ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจักถือว่าท่านสละสิทธิไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

(Visited 353 times, 1 visits today)