นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ๐๖๕๑๒๓๐๐๘๗

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/รับผิดชอบตำบลช้างเผือก/หัวช้าง

นายยืนยง ขาวงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลสระคู/หินกอง) ๐๘๑๕๗๙๑๖๘๘

นางพิณผกา วงษ์แสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลทุ่งหลวง/ทุ่งกุลา) ๐๘๔๓๘๙๒๐๔๔

นางสาวกนกนิภา แสนเมืองแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลดอกไม้/นาใหญ่) ๐๙๓๐๖๒๓๑๒๗

นายประจักษ์ ศรีประจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลหัวช้าง/ช้างเผือก/เมืองทุ่ง) ๐๘๑๗๓๒๔๐๒๖

นางสาวสิริฑามาศ กิตติพยัคฆ์สกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลหัวโทน/น้ำคำ/หัวยหินลาด) ๐๙๕๑๙๐๐๑๗๐

นางสุมาลี ทองหนา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (รับผิดชอบตำบลจำปาขัน/บ่อพันขัน/ทุ่งศรีเมือง) ๐๘๗๒๑๕๗๘๓๘

น.ส.วรุณี เศษวงศ์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ๐๘๗๒๑๕๗๘๓๘

(Visited 1,137 times, 1 visits today)