นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ๐๖๕๑๒๓๐๐๘๗

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/รับผิดชอบตำบลช้างเผือก/หัวช้าง

นางสาวอำพร ผลอ้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลช้างเผือก/หัวช้าง) ๐๘๙๖๑๗๗๘๙๑

นายยืนยง ขาวงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลหินกอง/สระคู) ๐๘๑๕๗๙๑๖๘๘

นางพิณผกา วงษ์แสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลทุ่งหลวง/ทุ่งกุลา) ๐๘๔๓๘๙๒๐๔๔

นางสาวกนกนิภา แสนเมืองแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รับผิดชอบตำบลดอกไม้/นาใหญ่) ๐๙๓๐๖๒๓๑๒๗

นางสุมาลี ทองหนา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (รับผิดชอบตำบลสระคู/ทุ่งศรีเมือง) ๐๘๕๔๕๘๗๑๔๘

ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ ทองไทย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (รับผิดชอบตำบลน้ำคำ/หัวโทน) ๐๘๖๘๔๘๒๒๓๒

นายประจักษ์ ศรีประจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (รับผิดชอบตำบลห้วยหินลาด/เมืองทุ่ง/บ่อพันขัน) ๐๘๑๗๓๒๔๐๒๖

น.ส.วรุณี เศษวงศ์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ๐๘๗๒๑๕๗๘๓๘

(Visited 978 times, 1 visits today)