สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน