สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

นายมรุต ภูมิมี

พัฒนาการอำเภอสูงเนินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ทีมงานเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน องค์กรมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างสรรค์ และมีธรรมาภิบาล