ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บันทึกและผู้จัดเก็บจปฐ.ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางขวัญจิต   ไชยฟู พัฒนาการอำเภอสูงเม่น   พร้อมด้วยคณะอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บันทึกและผู้จัดเก็บจปฐ.ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางขวัญจิต   ไชยฟู พัฒนาการอำเภอสูงเม่น   พร้อมด้วยคณะอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บันทึกและผู้จัดเก็บจปฐ.ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางขวัญจิต   ไชยฟู พัฒนาการอำเภอสูงเม่น   พร้อมด้วยคณะอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บันทึกและผู้จัดเก็บจปฐ. ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางขวัญจิต   ไชยฟู พัฒนาการอำเภอสูงเม่น   พร้อมด้วยคณะอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บันทึกและผู้จัดเก็บจปฐ. ของตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางขวัญจิต   ไชยฟู พัฒนาการอำเภอสูงเม่น   พร้อมด้วยคณะอ [...]
อ่านเพิ่มเติม