ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเม่น ชั้น 2 เพื่อให้การดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม ในการนี้ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมดังกล่าว

🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
🌻เมืองแพร่ เมืองงาม 🌻

(Visited 12 times, 1 visits today)