ตรวจนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอำเภอสูงเม่น

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานตรวจนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในหมู่บ้าน ร่วมประชุมดังกล่าว ในการนี้ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายนางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมดังกล่าว

🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
🌻เมืองแพร่ เมืองงาม 🌻

(Visited 7 times, 1 visits today)