OTOP MOBILE อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จัดกิจกรรม OTOP MOBILE อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น หลังเก่า ในการนี้นายศิวัช ฟูบินทร์ พร้อมนายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ประกอบการ 🛍กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าOTOP ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าหม้อห้อมตลอดเทศกาลเป็นการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย
🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
# 🌻เมืองแพร่ เมืองงาม🌻

(Visited 6 times, 1 visits today)