ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น (อกส.อ.สูงเม่น) ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น (อกส.อ.สูงเม่น) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชมรมพัฒนาสตรีอำเภอสูงเม่น ในการนี้ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น นางดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจาณาเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และประเภทเงินอุดหนุน ประจำเดือนเมษายน 2564 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ
🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
# 🌻เมืองแพร่ เมืองงาม🌻

(Visited 5 times, 1 visits today)