ประชุมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น เป็นประธานประชุมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.) เพื่อหารือและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบรายละเอียดการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายช่าง และเจ้าของแปลง ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเม่น ชั้น 2 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา ของ อบเทศบาล / อบต. ร่วมถึงเจ้าของแปลง ร่วมประชุม

🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
🌻เมืองแพร่ เมืองงาม 🌻

(Visited 3 times, 1 visits today)