สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

จังหวัดแพร่

นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์

พัฒนาการอำเภอสูงเม่น

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565