สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

จังหวัดแพร่

นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์

พัฒนาการอำเภอสูงเม่น

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน การลงพื้นที่ณจังหวัดแพร่ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 25563 เพื่อรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับฟังสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของจังหวัดแพร่ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 9.40 น. ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่น เพื่อรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผู้ผลิต ไม้สักของวิสาหกิจชุมชนแพร่ตำบลดอนมูล ในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้สักตำบลดอนมูล โดยมีนายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลดอนมูล ผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ ร่วมตอนรับและให้ข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น โดยนางอดิศร พรหมอยู่ น.ส.อมรรัตน์ กาทองทุ่ง นางละมัย จักรบุตร ร่วมกิจกรรม

29 สิงหาคม 2563 / 16:00 น.

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอ [...]

อ่านเพิ่มเติม