ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพฤห [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ร่วมถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์การขับเคลื่อนตำบลนำร่องโครงการตำบลมั่นคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

“พช. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมนำเสนอพื้นที่นำร่ [...]

อ่านต่อ

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี (รอบแรก)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ประชุมหารือการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพฤห [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ บ่อปลาชายทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพฤห [...]

อ่านต่อ

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ปีงบประมาณ 64-68 และผู้แทน กพสอ. สู่ระดับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ