การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลปะลุรู)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม​เคารพ​ธงชาติ​และร้องเพลงชาติ​ เนื่อง​ในวัน​พระราช​ทาน​ธงชาติ​ไทย​ ๒๘​ กันยายน ​ของ​ทุกปี​ (Thai​ National Flag Day)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นางจาร [...]

อ่านต่อ

มอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

การประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 ก [...]

อ่านต่อ

การดำเนินการรับพันธุ์ไม้ เพื่อมอบให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพุธ [...]

อ่านต่อ