ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(คจพ.อ.) วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (คจพ.อ.) ณ ห้องประชุมแหวนเพชร ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี โดยมีมติที่ประชุมรับรองฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้
ครัวเรือนตกเกณฑ์ ทั้งหมด 464 ครัวเรือน แบ่งเป็น
1) ครัวเรือนพัฒนาได้ จำนวน 207 ครัวเรือน
2) ครัวเรือนสงเคราะห์ได้ จำนวน 191 ครัวเรือน
3) ครัวเรือนไม่ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 63 ครัวเรือน
4) เสียชีวิต จำนวน 3 ครัวเรือน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจทานข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เพื่อจะได้นำส่งให้ฝ่ายเลขานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ TPMAP ดำเนินการในขั้นต่อไป

(Visited 36 times, 1 visits today)