โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี นายจิรายุทธ โต๊ะหมาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางแก่นแก้ว จิตติ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอสุไหงปาดี และกรรมการเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่ายฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ OTOP อำเภอสุไหงปาดี โดยมีสาระสำคัญการประชุม ดังนี้ (1.) มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายในไตรมาส 2 (2.) การกำหนดราคาสินค้าการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 (3.) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครือข่ายฯ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับราคา (4.) การเข้าร่วมงาน OTOP ภูมิภาค (5.) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 เพื่อของบประมาณปรับปรุงศูนย์ OTOP ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 19 times, 1 visits today)