ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง [...]

อ่านต่อ

พช.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ดำเนินการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตำบลสุไหงปาดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง [...]

อ่านต่อ

พช.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ดำเนินการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตำบลสากอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมหารือกับนายแวซอรี คงเส็ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากอ และทีมงานในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนา [...]

อ่านต่อ