ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสุไหงปาดี (กพสอ.) เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานและพบปะพูดคุยการจัดกิจกรรม/โครงการในงบประมาณปี 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง [...]

อ่านต่อ

การประชุม รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เข้าร่ [...]

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขับเคล [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ระยะที่ 3 ปี 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประชาส [...]

อ่านต่อ

สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”ระยะที่ 3

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สำรวจพ [...]

อ่านต่อ