ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีของแผ่นดิน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 28 กันยายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีของแผ่นดิน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
โดยอำเภอสุไหงปาดี มีผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 ราย ดังนี้
ประเภท ศอ.ชต.
-รองชนะเลิศอันดับ1 ศอ.ชต. ตำบลริโก๋
ประเภทผู้นำ อช.ชาย
-รางวัลชมเชย นายอับดุลฮาเล็ม เบ็ณฮูเซ็น ตำบลริโก๋
ประเภทผู้นำ อช.หญิง
-รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวฮายาตี สือแม ตำบลปะลุรู
ประเภทผู้นำทางศาสนา
-รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอาโอ๊ะ หะมะ ม.7 ตำบลปะลุรู
ประเภทตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด
-รางวัลชนะลิศ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
(Visited 3 times, 1 visits today)