มอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 22 กันยายน 2564
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานมอบพันธุ์พืช พันธ์สัตว์แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 12 ครัวเรือน โดยมีพัฒนาการอำเภอ ประมงอำเภอ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)