ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ zoom cloud meeting ของจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ก.ย. 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ, ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ, ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ, ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ, ผู้แทนอาสาพัฒนาชุมชน, ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ, ประธานกลุ่ม otop ระดับอำเภอ รวมถึงผู้แทนผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ zoom cloud meeting ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นผู้นำการรณรงค์สู่ประชาชนในระดับพื้นที่ อีกทั้งร่วมกันหารือในรูปแบบการจัดทำโครงการที่เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของชาวอำเภอสุไหงปาดีต่อไป ณ ห้องประชุมแหวนเพชร ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 7 times, 1 visits today)