ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ในระบบ TPMAP

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีพร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ในระบบ TP MAP รวมถึงข้อราชการ ข้อสั่งการและนโยบายต่างๆ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี​ อำเภอ​สุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)