ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ฯ (คจพ.จ.นธ.) ผ่านระบบ VDO Conference

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดีี (คณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั้งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ฯ (คจพ.จ.นธ.) ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)