ลงพื้นติดตามการเตรียมความพร้อมในการปรับสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 [...]

อ่านต่อ

โครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม [...]

อ่านต่อ

ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม [...]

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาค [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นติดตามการเตรียมความพร้อมในการปรับสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการขุดปรับพื้นที่ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 [...]

อ่านต่อ

การดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ2

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ