โครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี กำนันตำบลปะลุรู, ผู้นำชุมชนตำบลริโก๋, ผู้นำชุมชนตำบลสุไหงปาดี, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี, ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น และผู้นำอช. เพื่อช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยมีจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ณ พื้นที่ ต.ปะลุรู, ต.ริโก๋ และ ต.สุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 12 times, 1 visits today)