ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อบต.ปะลุรู เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลปะลุรู อิหม่าม คอเต็บ บิหล่าล คณะกรรมการมัสยิดบ้านรายอบาลี ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สตรีและเยาวชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 ระดับจังหวัด ประเภทผู้นำศาสนา (นายดาโอ๊ะ หะมะ) ณ มัสยิดบ้านปอเนาะรายอบาลี หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู อำเภอ​สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 8 times, 1 visits today)