ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 19 พ.ย.2563
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายนางสาวรัตติยา สุตระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 14 times, 1 visits today)