ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน