ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าชม 8 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น.
นางสุชาดา กิจการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการ ร่วมประชุมประจำเดือน ณ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบประโยชน์ที่พึงมีพึงได้

รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเพื่อให้ผู้นำ อาสาสมัครและสมาชิกในหมู่บ้านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น

และประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่โดยการมอบ
พันธ์ปลาเพื่อให้ครัวเรือนได้มีอาชีพเสริมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย

(Visited 8 times, 1 visits today)