พช.สุขสำราญ จับมือพลังงานจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. นางสุชาดา กิจการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุขสำราญและ                      นายเนชา ไพพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดยนายเกรียงศักดิ์ สอนสี พลังงานจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลในอำเภอสุขสำราญ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและประมง โดยกลุ่มเป้าหมายในอำเภอสุขสำราญประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ
1. กลุ่มสัมมาชีพบ้านบางมัน
2. กลุ่มสัมมาชีพบ้านภูเขาทอง
3.กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทะเลนอก
4. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านหาดทรายขาว
     ในการนี้จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้ง4กลุ่มมีความประสงค์ที่จะสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นการแปรรูปอาหารทะเลตากแห้งซึ่งไม่สามารถผลิตสินค้าได้ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่ไม่มีแดด เช่นปลาแดดเดียว หมึกตากแห้งและผลิตภัณฑ์จากทะเลตากแห้งอีกมากมาย โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มี 2 แบบคือ
1.แบบโรงเรือนขนาด 3 ×4 เมตร
2.แบบพาราโบลาขนาด6×8เมตร

ทั้งนี้การเลือกใช้แบบโรงเรือนต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์

📢📢แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ

 

(Visited 6 times, 1 visits today)