โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ

นางสุชาดา กิจการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ

นายเนชา ไพพงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางเขมณัฏฐ์ ดวงแป้น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 643 times, 2 visits today)