ข่าวประชาสัมพันธ์

นาวสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุขสำราญสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”