ข่าวประชาสัมพันธ์

นาวสุชาดา กิจการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุขสำราญสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”