ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เปิดเขตพัฒนาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีภารกิจ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้กล่าวคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้ 1)กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 4) ฝ่ายอำนวยการ สำหรับอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มีทั้งหมด 81 คน แยกเป็นข้าราชการ 75 คน ลูกจ้าง 6 คน

(Visited 709 times, 1 visits today)