โครงสร้างบุคคลากร

นายยสินทร สุทธิกุล

พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์

นางปรียา หนูคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลำสินธุ์/ตำบลอ่างทอง

นายสมชาติ ชูเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชุมพล

นางวิภา เอกหิรัณยราษฎร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา

นางสาวศศิธร อินขาว

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นายพิชัยยุทธ บุญรัตน์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 946 times, 1 visits today)