ประวัติความเป็นมา

อำเภอศรีนครินทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอชุมพล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ปีเดียวกัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งอำเภอศรีนครินทร์

ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอศรีนครินทร์ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

อำเภอศรีนครินทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชุมพล     (Chumphon)     14 หมู่บ้าน  
2. บ้านนา     (Ban Na)     12 หมู่บ้าน  
3. อ่างทอง     (Ang Thong)     8 หมู่บ้าน  
4. ลำสินธุ์     (Lam Sin)     9 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลชุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมพลทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลลำสินธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำสินธุ์ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองทั้งตำบล

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด สมบูรณ์ด้วยผลไม้ และพืชผักนานาชนิด เป็นแหล่งอาหารอาหารที่มีคุณภาพ 

(Visited 2,561 times, 1 visits today)