ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยสินทร สุทธิกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ