วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบกลไก การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
    2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ขายตัว
    4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

เป้าหมาย

1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพมีรายได้ และมีความสุข

2.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 142 times, 1 visits today)